Priser

 

Priser

Klikk påVår veiledende timepris ligger i området kr 1400 til kr 2900+ mva. Avhengig av sakens art og kompleksitet.


Straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.


Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honorar/utgiftene.

              Rettshjelploven finner du på lovdata.no.


Andre liste

Legg til et flott slagord

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.


Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.


Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvarsetiske regler..